Ubezpieczenie OC

Naczelna Rada Adwokacka oraz PZU SA i TUiR Warta SA podpisały 16 grudnia
nową umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na
lata 2015 – 2017. Składki obowiązkowego ubezpieczenia OC będą tańsze od
dotychczasowych. Najpopularniejsze warianty składek będą niższe nawet
o połowę.Ubezpieczenie oferowane adwokatom od 1 stycznia 2015 r. składa się z 3
części:

1. Ubezpieczenie obowiązkowe - wariant wybierany przez Adwokata
( w przypadku braku złożenia deklaracji domyślnie 100.000 EUR) - składka
zależna od wysokości sumy.

2. Ubezpieczenie dodatkowe - dodawane do wszystkich wariantów ubezpieczenia
z wyjątkiem pierwszego - 50.000 EUR - składka 10 zł miesięcznie.

3. Asysta prawna - dodawana do wszystkich wariantów ubezpieczeń - składka
3 zł miesięcznie.

Poniższa tabela przedstawia pełne koszty ubezpieczenia ponoszone przez
adwokata:

Suma podstawowa Suma dodatkowa  Składka miesięczna      Składka kwartalna       Składka
roczna
50.000 EUR      brak            18zł 3 zł = 21zł                 63 zł          252 zł
100.000 EUR     250.000 EUR     25 zł 10 zł 3 zł = 38 zł        114 zł          456 zł
150.000 EUR     250.000 EUR     72 zł 10 zł 3 zł = 85 zł        255 zł          1.020 zł
200.000 EUR     250.000 EUR     99 zł 10 zł 3 zł = 112 zł       336 zł          1.344 zł
250.000 EUR     250.000 EUR     123 zł 10 zł 3 zł = 136 zł      408 zł          1.632 zł
300.000 EUR     250.000 EUR     161 zł 10 zł 3 zł = 174 zł      522 zł          2.088 zł
400.000 EUR     250.000 EUR     199 zł 10 zł 3 zł = 212 zł      636 zł          2.544 zł
500.000 EUR     250.000 EUR     218 zł 10 zł 3 zł = 231 zł      693 zł          2.772 zł
1.000.000 EUR   250.000 EUR     256 zł 10 zł 3 zł = 269 zł      807 zł          3.228 zł

Obsługa ubezpieczeń adwokata:

Wszystkie warianty ubezpieczenia dotychczas wybrane przez adwokata pozostają
bez zmian, z wyjątkiem wariantu 100.000 EUR bez ubezpieczenia dodatkowego,
który z dniem 01 stycznia 2015r. będzie zamieniony na opcję bazową (100.000
EUR + 250.000 EUR sumy dodatkowej).

Każdy adwokat w dowolnym momencie trwania umowy generalnej ma prawo zmienić
swój wariant ubezpieczenia. Zmiana taka jest dokonywana poprzez złożenie
odpowiedniej deklaracji we właściwej Okręgowej Radzie Adwokackiej
i obowiązuje od następnego dnia.

Istnieje możliwości złożenia takiej deklaracji również droga pocztową,
poprzez wypełnienie formularza on-line lub nawet telefonicznie – poprzez
kontakt z firmą iExpert.pl obsługująca umowę generalną w imieniu PZU.


1) W ramach OC podstawowego każdy adwokat uzyskuje ochronę:

– na warunkach Rozporządzenia w zakresie OC obowiązkowego adwokata
– rażące niedbalstwo adwokata
– rażące niedbalstwo oraz umyślność (z prawem do regresu) aplikantów,
pracowników i praktykantów
– ochrona dotyczy czynności każdego aplikanta adwokackiego (nie ma obowiązku
bycia patronem)

W każdym wariancie ustalona jest dodatkowa suma gwarancyjna w wysokości 100%
wybranej sumy na:

– pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed
sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego
– zwrotu kosztów prowadzenia postępowania sądowego przez Ubezpieczonego
we własnym imieniu
– poniesienia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców
– pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego
sądu o zabezpieczeniu roszczenia


Dodatkowo w ramach każdego wariantu OC podstawowego każdy adwokat objęty
jest ochorną:

– na sumę 100.000 zł – OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem
mienia wykorzystywanego do prowadzenia działalności zawodowej
– na sumę 100.000 zł – OC za szkody będące następstwem zniszczenia,
uszkodzenia bądź zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów
– na sumę 100.000 zł – OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego
powstałe w związku z wypadkiem przy pracy
– na sumę 100.000 zł – OC w życiu prywatnym
– na sumę 25.000 zł – OC adwokata pełniącego funkcje kuratora
– na sumę 25.000 zł – NNW adwokata, w tym śmierć i trwały uszczerbek na
zdrowiu, o ile będzie większy niż 20%


2) Ubezpieczenie OC dodatkowe grupowe

(dodawane automatycznie do wszystkich wariantów OC obowiązkowego poza 50.000
EUR):
250.000 EUR / 5.000.000 EUR – 120 zł rocznie / 10 zł miesięcznie

OC dodatkowe ubezpiecza adwokata w tym samym zakresie co OC podstawowe.

Suma gwarancyjna wynosi 250.000 EUR na każdego Ubezpieczonego na wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe oraz 5.000.000 EUR na wszystkich Ubezpieczonych
łącznie i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w danym rocznym okresie
ubezpieczenia.


3) Usługa Asysty Prawnej
(dodawana automatycznie do wszystkich wariantów OC obowiązkowego):
36 zł rocznie / 3 zł miesięcznie

Usługa dotyczy pomocy prawnej w zakresie roszczeń zgłoszonych do adwokata
i obejmuje:

– ustalenie stanu faktycznego danej sprawy i oceny zasadności zgłaszanych
roszczeń,
– udzielenie Ubezpieczonemu wskazówek i zarekomendowanie działań dotyczących
trybu postępowania
– podjęcie prób mediacji w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy
Ubezpieczonym a jego klientem
– pomoc Ubezpieczonemu w redagowaniu pism oraz korespondencji z klientem
– analizę dostarczonych dokumentów oraz sporządzanie pisemnych opinii
prawnych

Przy wykonywaniu usługi Asysty Prawnej uwzględniane są takie elementy
specyfiki wykonywania zawodu adwokata jak tajemnica adwokacka, kodeks etyki
adwokackiej, immunitet adwokacki w zakresie wolności słowa.4) OC Aplikanta

zawierane indywidualnie przez aplikanta jako uzupełnienie ochrony
zapewnianej przez OC podstawowe adwokata

50.000 EUR – 302 zł rocznie

100.000 EUR – 418 zł rocznie

200.000 EUR – 756 zł rocznie

PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy wskutek wykonywania przez
ubezpieczonego będącego aplikantem adwokackim w imieniu i na rzecz swojego
patrona albo innego adwokata czynności określonych w ustawie z dnia 26 maja
1982r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 635 z późn.
zm.), ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody wobec tego patrona
albo tego adwokata.

Do ubezpieczenia funkcji zleconych będą miały zastosowanie Ogólne warunki
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą
nr UZ/351/2007.


5) OC adwokata indywidualne – w ramach funkcji zleconych:

a) syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy

100.000 zł – 500 zł rocznie
200.000 zł – 900 zł rocznie

b) kuratora (jako nadwyżka ponad sumę 25.000 zł w ramach OC podstawowego) i
likwidatora

100.000 zł – 500 zł rocznie
200.000 zł – 900 zł rocznie

Do ubezpieczenia funkcji zleconych będą miały zastosowanie Ogólne warunki
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr
UZ/351/2007.


Podsumowanie

Z punktu widzenia każdego adwokata najważniejszą informacją jest to, że
w kolejnych 3 latach ubezpieczenia zawodowe będą tańsze. Składki
najpopularniejszych wariantów obowiązkowego ubezpieczenia OC, będą teraz
nawet o połowę niższe. Przykładowo – składka miesięczna wariantu bazowego
z sumą podstawową w wysokości 100.000 EUR i sumą dodatkową 250.000 EUR
wyniesie 38 zł. Dotychczas było to 76 zł.

Obniżenie składek, oprócz oszczędności, to szansa na zwiększenie poziomu
ochrony działalności zawodowej adwokatów. Wybór wspomnianej opcji bazowej
gwarantującej ochronę na łączną kwotę 350.000 EUR, powoduje obniżenie
składki miesięcznej nawet w porównaniu z dotychczasowym kosztem najniższego
wariantu (50.000 EUR), który wynosił 45 zł miesięcznie.

Nowością są zniżki dla kancelarii adwokackich i spółki prawników
ubezpieczające się w ramach OC nadwyżkowego. Teraz mogą otrzymać dodatkowe
upusty za dotychczasowy bezszkodowy okres ubezpieczenia i nieprzerwaną
kontynuację ubezpieczenia w ramach programu NRA. W tym przypadku ważne jest
jednak aby wznowić taką polisę przed upływem poprzedniego okresu
ubezpieczenia.

Lepsza ochrona to nie tylko możliwość zwiększenia sum gwarancyjnych.
Rozszerzony został także zakres podstawowego OC, który teraz obejmuje bez
dopłaty także funkcję kuratora pełnioną przez adwokata z ubezpieczeniem OC
na sumę 25.000 zł. Sumę tę można powiększyć do 100.000 zł.  Każdy adwokat
może też obecnie liczyć na odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych
wypadków (dla uszczerbków większych niż 20%) do sumy 25.000 zł.

Nowością w programie jest dobrowolne ubezpieczenie adwokatów powołanych do
wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora
i likwidatora. Wielu adwokatów pełniących te funkcje zgłaszało brak tej
opcji
w poprzedniej umowie. Teraz luka została uzupełniona, a przy tym każdy
mecenas może liczyć na rozsądny poziom składki.

Program zawiera ubezpieczenia dobrowolne na tych samych warunkach:

-OC Aplikanta
-Ubezpieczenia majątkowe
-Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Skan nowej Umowy Generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla
adwokatów na lata 2015 - 2017 jak również druk deklaracji OC Adwokata-
w przypadku zmiany deklaracji -  znajdują się w kancelarii Okręgowej Rady
Adwokackiej.

Deklaracja OC

 

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.