Plan szkolenia 2018 - I i II rok

PLAN SZKOLENIA

aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I i II roku

w roku szkoleniowym 2018

 1. I.Program szkolenia.

Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
w uchwale nr 65/2011, z dnia 16 listopada 2011 roku.

 1. II.Wykładowcy.

1.

Procedura cywilna

Prawo cywilne

Sędzia SA Ryszard Sarnowicz (92 godz.)

2.

Prawo pracy, Prawo rodzinne

Adw. Jadwiga Gajewska (40 godz.)

4.

Postępowanie egzekucyjne

Komornik przy SR w Radomiu

Jarosław Kiełbasiński (4 godz.)

 1. III.Harmonogram szkolenia.

1.

19.01.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym:                            

-       dopuszczalność drogi sądowej,

-       właściwość sądów,

-       powództwo i jego klasyfikacja,

-       rodzaje wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe,

-       skutki wniesienia pozwu i jego doręczenia, cofnięcie pozwu,

-       kumulacja roszczeń, rozdrobnienie roszczeń, przedmiotowa zmiana powództwa, zmiany podmiotowe,

-       obrona pozwanego w procesie (odpowiedź na pozew, uznanie powództwa, zaprzeczenie, powództwo wzajemne),

skutki doręczenia i cofnięcia wniosku w postępowaniu nieprocesowym

4 godz.

2.

26.01.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

Zasady prawa pracy – omówienie najważniejszych. Nawiązanie stosunku pracy i jego przekształcenia podmiotowe. Rodzaje umów o pracę. Treść umowy. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

4 godz.

3.

2.02.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Strony postępowania cywilnego                                                           

-       zdolność sądowa i procesowa, zdolność populacyjna, legitymacja procesowa,

-       współuczestnictwo w sporze (współuczestnictwo materialne, formalne, konieczne, jednolite, nienazwane, konkurencyjne, stosunki między współuczestnikami),

-       interwencja główna i uboczna,

-       przypozwanie a dopozwanie,

-       reprezentacja stron (przedstawicielstwo ustawowe oraz pełnomocnictwo),

-       udział innych podmiotów w postępowaniu cywilnym

4 godz.

4.

9.02.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

-       omówienie przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie obowiązków małżonków względem rodziny,

-       omówienie przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie obowiązków alimentacyjnych,

-       pisanie pozwu o alimenty na podstawie kazusu,

-       sprawdzenie prac oraz ich omówienie,

-       pisanie pozwu o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny na podstawie kazusu,

-       sprawdzenie prac oraz ich omówienie.  

4 godz.

5.

16.02.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Powództwa z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego:

-       powództwo o ochronę dóbr osobistych,

-       powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, nieważną,

-       powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli,

4 godz.

6.

23.02.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

Zakaz konkurencji oraz odpowiedzialność materialna jako klauzule dodatkowe umowy o pracę. Pojęcie zakładu pracy. Przejęcie zakładu pracy. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna o świadczenie usług - cechy odróżniające.

4 godz.

7.

2.03.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Pozwy z zakresu prawa rzeczowego:

-       powództwa petytoryjne i posesoryjne, powództwo o ochronę ograniczonych praw rzeczowych,

-       powództwo o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości (na podstawie umowy zobowiązującej),

-       powództwo o ustalenie oraz o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych jako szczególny rodzaj powództw o ustalenie,

-       powództwo o złożenie oświadczenia woli w związku z budową na cudzym gruncie,

-       powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,

-       powództwo o eksmisję z lokalu mieszkalnego

4 godz.

8.

9.03.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Pozwy z zakresu prawa rzeczowego:

-       powództwa petytoryjne i posesoryjne, powództwo o ochronę ograniczonych praw rzeczowych,

-       powództwo o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości (na podstawie umowy zobowiązującej),

-       powództwo o ustalenie oraz o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych jako szczególny rodzaj powództw o ustalenie,

-       powództwo o złożenie oświadczenia woli w związku z budową na cudzym gruncie,

-       powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,

-       powództwo o eksmisję z lokalu mieszkalnego

4 godz.

9.

16.03.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego:

-       powództwo konsumenta o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne,

-       powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej,

-       powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce medycznej),

-       powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu (odpowiedzialność władzy publicznej i innych podmiotów do tego zobowiązanych),

-       powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu po wygaśnięciu umowy najmu,

-       powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania,

-       powództwo o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika,

-       powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na nieruchomości,

-       powództwo o zmianę wysokości renty w związku ze zmianą stosunków,

-       powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela,

4 godz.

10.

23.03.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego:

-       powództwo konsumenta o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne,

-       powództwo o zawarcie umowy przyrzeczonej,

-       powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce medycznej),

-       powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu (odpowiedzialność władzy publicznej i innych podmiotów do tego zobowiązanych),

-       powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu po wygaśnięciu umowy najmu,

-       powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania,

-       powództwo o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika,

-       powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na nieruchomości,

-       powództwo o zmianę wysokości renty w związku ze zmianą stosunków,

-       powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela,

4 godz.

11.

6.04.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

-       omówienie przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej,

-       pisanie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej,

-       sprawdzenie prac oraz ich omówienie,

-       omówienie stanu prawnego w zakresie orzekania rozwodu na podstawie orzecznictwa oraz przykładów z praktyki,

-       pisanie pozwu o rozwód wraz z wnioskami o zabezpieczenie roszczeń ,

-       sprawdzenie prac oraz ich omówienie,

-       pisanie pozwu o ustalenie ojcostwa.

4 godz.

12.

13.04.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Powództwa z zakresu prawa spadkowego:

-       powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego,

-       powództwo o zachowek

Powództwa przeciwegzekucyjne:

-       powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

-       powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji,

4 godz.

13.

20.04.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Powództwa w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym:

-       powództwo o wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu z dokumentu,

-       powództwo o wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla,

-       powództwo o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,

-       postępowanie elektroniczne,

4 godz.

14.

27.04.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Wnioski z zakresu prawa osobowego:

-       wniosek o stwierdzenie zgonu,

-       wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wnioski z zakresu prawa rzeczowego:

-       wniosek o stwierdzenie zasiedzenia,

-       wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy,

4 godz.

15.

11.05.2018 r.

komornik Jarosław Kiełbasiński

Postępowanie egzekucyjne – aspekty praktyczne.

4 godz.

16.

18.05.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Wnioski z zakresu prawa rzeczowego:

-       wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej,

-       wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,

Wnioski z zakresu prawa spadkowego:

-       wniosek o zabezpieczenia spadku,

-       wniosek o spis inwentarza,

-       wniosek o otwarcie, ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia praw do spadku,

-       wniosek o dział spadku,

Wnioski w sprawach wieczystoksięgowych,

4 godz.

17.

25.05.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

Rozwiązanie umowy o pracę oraz dochodzenie roszczeń z tytułu wadliwego dokonania czynności prawnych z tym związanych:               

 1. porozumienie stron,
 2. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (forma i konstrukcja wypowiedzenia, sankcje niezachowania warunków koniecznych związanych ze złożeniem wypowiedzenia przez pracodawcę lub pracownika),
 3. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (forma i tryb, sankcje niezachowania warunków koniecznych związanych ze złożeniem wypowiedzenia przez pracodawcę lub pracownika),
 4. zwolnienia grupowe jako szczególna forma rozwiązania stosunku pracy,
 5. szczególna ochrona stosunku pracy,
 6. ciężar dowodu w postępowaniu sądowym.

4 godz.

18.

8.06.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Postępowanie przed sądem I instancji:            

-       przygotowanie rozprawy i jej przebieg,

-       pisma przygotowawcze,

-       zawieszenie i umorzenie postępowania,

-       koszty postępowania cywilnego (rodzaje kosztów postępowania, zasady ponoszenia kosztów, zwolnienie od kosztów sądowych, zabezpieczenie kosztów).

4 godz.

19.

15.06.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

-       omówienie przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie spraw o podział majątku wspólnego ,rozliczenie nakładów i wydatków na majątek wspólny i osobisty z majątku wspólnego,

-       problematyka ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków,

-       pisanie wniosku na podstawie kazusu,

-       sprawdzenie prac i omówienie,

-       omówienie zagadnień oraz wniosku o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny.

4 godz.

20.

22.06.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Postępowanie przed Sądem I instancji:

-       dowody i postępowanie dowodowe – wnioski dowodowe, formułowanie tezy dowodowej (dowód i jego przedmiot, fakty niewymagające dowodu, domniemania, dokumenty, zeznania świadków, opinia biegłych, oględziny, przesłuchanie stron, inne środki dowodowe, zabezpieczenie dowodów),

-       protokół (sprostowanie, uzupełnienie, załącznik do protokołu).

4 godz.

21.

29.06.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Orzekanie w postępowaniu sądowym:                         

-       postanowienia (kończące postępowanie w sprawie i niekończące postępowania w sprawie) i zarządzenia wydawane w toku postępowania, ich zaskarżalność,

-       wyroki i ich rodzaje (wyrok zwykły, wstępny, częściowy, końcowy, zaoczny, nakaz zapłaty – w postępowaniu nakazowym i upominawczym),

-       sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń,

-       prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń.

4 godz.

22.

31.08.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym:      

-       sprzeciw od wyroku zaocznego (termin, przywrócenie terminu, uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności),

-       sprzeciw od nakazu zapłaty,

-       zarzuty od nakazu zapłaty,

-       skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

4 godz.

23.

7.09.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Postępowanie przed sądem II instancji:                                   

-       postępowanie zażaleniowe, zażalenie,

-       postępowanie apelacyjne, apelacja (wymogi formalne
i materialne).

4 godz.

24.

14.09.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Postępowanie przed sądem II instancji:                                   

-       postępowanie zażaleniowe, zażalenie,

-       postępowanie apelacyjne, apelacja (wymogi formalne
i materialne).

4 godz.

25.

21.09.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Apelacja w postępowaniu cywilnym - powtórzenie materiału

4 godz.

26.

28.09.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

Tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego:     

 1. ogólne zasady postępowania w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłata tych świadczeń,
 2. wnioski w sprawach emerytalno – rentowych,

postępowanie odwoławcze.

4 godz.

27.

5.10.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Inne środki odwoławcze:                                                                     

-       skarga kasacyjna,

-       wznowienie postępowania,

-       skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

4 godz.

28.

12.10.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Zabezpieczenie roszczeń:                                                                   

-       wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania oraz w trakcie postępowania,

-       upadek zabezpieczenia i skutki z tym związane.

4 godz.

29.

19.10.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

Mobbing jako kwalifikowany delikt prawa pracy:

 1. mobbing a dyskryminacja,
 2. zakres roszczeń,
 3. ciężar dowodu w postępowaniu sądowym.

4 godz.

30.

26.10.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów:

-       mediacja,

-       arbitraż – kognicja sądu arbitrażowego, zapis na sąd polubowny, skarga o uchylenie wyroku arbitrażowego, wykonalność orzeczeń.

Postępowanie egzekucyjne:                                                    

-       rodzaje tytułów egzekucyjnych,

-       wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi, małżonkowi dłużnika,

-       wszczęcie postępowania,

-       wyjawienie majątku.

4 godz.

31.

9.11.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne:              

-       jurysdykcja w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym – zasady ogólne,

-       jurysdykcja w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym – zasady dotyczące prawa rodzinnego (stosunki między małżonkami, stosunki rodzicielskie, stosunki alimentacyjne),

-       zabezpieczenie i wykonalność orzeczeń, uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych,

-       tytuły egzekucyjne dla roszczeń bezspornych,

-       europejskie postępowanie nakazowe i europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

4 godz.

32.

16.11.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

-       problematyka prawna dotycząca władzy rodzicielskiej - powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,

-       pisanie wniosku na podstawie kazusu,

-       sprawdzenie prac oraz ich omówienie,

-       przysposobienie -   przesłanki, skutki, rozwiązanie,

-       wniosek o przysposobienie,

-       opieka i kuratela – ustanowienie i sprawowanie.

4 godz.

33.

23.11.2018 r.

SSA Ryszard Sarnowicz

Europejskie prawo cywilne:

-       prawo właściwe dla zobowiązań umownych,

-       prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych,

-       Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.) oraz Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów (sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.),

-       Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

4 godz.

34.

30.11.2018 r.

adw. Jadwiga Gajewska

Powtórzenie materiału – rozwiązywanie kazusów.

4 godz.

 1. IV.Miejsce, godziny i porządek szkolenia.
 1. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, przy
  ul. Młynarskiej 10, o godz. 13.00, z tym że zajęcia z SSA Ryszardem Sarnowiczem odbywać się będą o godz. 16.00.
 2. Aplikanci adwokaccy mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach.
 3. Starosta grupy szkoleniowej sporządza listę obecności na szkoleniu.
 4. Każda nieobecność aplikanta adwokackiego na szkoleniu winna być usprawiedliwiona w sposób
  i terminie określonym w Regulaminie aplikacji adwokackiej.
Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.