OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY IZBY ADWOKACKIEJ W RADOMIU

W dniu 13 maja 2016 r. o godz. 12.00 nastąpiło otwarcie nowej siedziby Izby Adwokackiej w Radomiu przy ul. Młynarskiej 10.

IMG 5257 1


Uroczystość otworzył Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Tomasz Burda i powitał Koleżanki i Kolegów Adwokatów, a także licznie przybyłych Gości. Warto podkreślić, że przybyli prawie wszyscy członkowie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, dziekani sąsiednich izb, parlamentarzyści, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu i Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu, Przewodniczący VIII Zamiejscowego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z siedzibą w Radomiu.

Przybył także Prezydent Miasta Radomia.

IMGM8937 1

W dalszej części uroczystości przewodniczył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Borysław Szlanta.

IMG 5327 1

Dziekan przedstawił historię Izby Adwokackiej w Radomiu, wspomniał dziekanów, którzy tworzyli i kierowali Izbą Adwokacką w latach 70 i 80 XX wieku. Przypomniał niezwykle skromne warunki w7 jakich funkcjonowała Okręgowa Rada Adwokacka i wskazał, że uzyskanie tej nowej i nowoczesnej siedziby było możliwie dzięki staraniom członków Izby Adwokackiej w Radomiu i pomocy finansowej Naczelnej Rady Adwokackiej. Otwarcie nowej siedziby to jednocześnie uczczenie 40 rocznicy utworzenia Izby adwokackiej w Radomiu.

Następnie głos zabrał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Andrzej Zwara.

IMG 5232 1

Prezes wyraził pogląd, że ta nowa siedziba jest na miarę XXI wieku i wręczył Dziekanowi adw. Borysławowi Szlanta dyplom z podziękowaniem od Naczelnej Rady Adwokackiej.

IMGM8952 1

Głos zabrał Wiceprezes NRA adw. Jacek Trela.
IMGM8972 1

Następnie przemawiał
sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski.
IMGM8981 1

Głos zabierali również : z-ca sekretarza NR A adw. Bartosz Grohman, doradca Prezesa NRA adw. Ziemisław Gintowt.
IMGM8716 1

Następnie głos zabrała dziekan ORA w Płocku - adw. Joanna Kaczorowska.
IMGM9081 1

Byli obecni : wiceprezes NRA - adw. Jerzy Glanc i Skarbnik NRA - adw. Mirosława

Pietkiewicz.
IMG 5268 1

W imieniu Izby adwokackiej w Kielcach głos zabrał i ciekawie przemawiał Dziekan - adw. Edward Rzepka.
IMGM9113 1

Przemawiali również goście spoza Adwokatury: Prezes Sądu Okręgowego - sędzia Stanisław Jaźwiński.
IMG 5277 1

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Maliszewski.
IMGM9018 1

 

Dyrektor biura posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Białkowskiej - Małgorzata Nowocień.
IMGM9032 1

 

Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej - dr Julian Wróbel.
IMGM9054 1

Przemawiał również Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski.
IMGM9057 1

Uroczystość zakończyła się bardzo ciekawym koncertem , który wzbudził powszechny aplauz.
IMGM9503 1

Odbyły się spotkania kuluarowe, których atmosferę tylko w części ukazują poniższe zdjęcia.
IMGM8725 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMGM9177 1

 

 

 

 

 

 

 

IMGM9204 1

 

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.