Konkurs Krasomówczy 2018

W dniu 30 czerwca 2018 r. w Siedlcach w sali rozpraw Sądu Okręgowego odbył się Etap Środowiskowego Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich, w którym wzięli udział laureaci pierwszego etapu Konkursu organizowanego przez izby adwokackie w Białymstoku, Lublinie, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Radomska izba adwokacka reprezentowana była przez następujących aplikantów Tomasz Dębowski i Piotr Kapusta. 

Uczestnicy konkursu wygłosili przemówienia oparte na wylosowanych kazusach, których przedmiotem były dwie sprawy cywilne i trzy sprawy karne, wcielając się odpowiednio w role procesowe pełnomocnika powoda, pełnomocnika pozwanego,  pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i obrońcy.

Zmagania aplikantów adwokackich oceniało Jury w składzie: adw. Janusz Steć (przewodniczący), adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, adw. Ewa Kiełbowicz, adw. Wojciech Skorupski, adw. Marek Jagielski.

Jury z zadowoleniem zgodnie oceniło, że poziom wystąpień uczestników był wysoki, zarówno pod względem merytorycznym, jak też pod względem innych kryteriów, którymi rządzi się konkurs krasomówczy.

Wyłonieni zostali laureaci Konkursu i tak Jury przyznało pierwszą lokatę apl. adw. Agnieszce Daniszewskiej z Izby Białostockiej, drugą lokatę apl. adw. Grzegorzowi Słowińskiemu z Izby Lubelskiej i trzecią lokatę apl. adw. Paulinie Mazur z Izby Siedleckiej.

Zgodnie z regulaminem konkursowym zdobywcy pierwszej i drugiej lokaty wezmą udział w Finałowym Konkursie Krasomówczym, który w tym roku odbędzie się w dniu 22 września w Białymstoku.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali tradycyjne nagrody pieniężne,  oraz okolicznościowe dyplomy i upominki w postaci książek.

Pozostali uczestnicy otrzymali także okolicznościowe dyplomy i upominki książkowe.

20180630 10212520180630 10331120180630 11040720180630 12111420180630 13195920180630 13220020180630 132329

 

 

Copyright (c) ORA Radom 2012. All rights reserved.